Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Přijímací řízení na SŠ | ZŠ Mládí

ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Přijímací řízení na SŠ

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2023/2024

Informace pro zákonné zástupce od výchovné poradkyně ZŠ Mládí k přijímacímu řízení - 9. ročník 2023_2024

Informace pro zákonné zástupce od výchovné poradkyně ZŠ Mládí k možnosti přestupu na víceletá gymnázia 2022_2023


V současné době probíhá legislativní změna podmínek přijímacího řízení - je možná tedy změna níže uvedených informací v průběhu září-října 2023. Níže uvedené informace vycházejí z podmínek v minulých letech.

 1. Termíny podání přihlášek na střední školy 
 2. Termíny prvního a druhého kola přijímacího řízení
 3. Výsledky přijímacích řízení 
 4. Vyplnění návratky 

 

I. Co má rodič nebo žák 9. třídy udělat a kdy

 

1.  Vybrat si z nabídky oborů vzdělání: 

informovat se o školách na internetu (www.infoabsolvent.cz, www.msmt.cz, www.atlasskolstvi.cz), prostudovat Atlas školství (každý žák dostane od vých. poradkyně zdarma) a příručky středních škol, zvážit svoje možnosti (počet přijímaných žáků, prospěch na ZŠ…)

 

2.  Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol (již od října).

 

3.  Poradit se s kariérním poradcem na ZŠ (p. uč. Merhautová – dle domluvy mailem) či v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce ČR (žáci 9. ročníku navštíví s vých. poradkyní v říjnu, individuální konzultace možno domluvit též zde na tel. 950178305-8, email: ips.aa@uradprace.cz)

 

4.  Ověřit si: 

 • jaké obory škola otvírá 
 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů do každého oboru
 • kritéria přijímacího řízení   
 • rozhodnutí o konání přijímací zkoušky včetně termínů   

 

Informace zveřejňuje ředitel střední školy na webu do 31. 10. 2023 pro obory s talentovou zkouškou, do 31. 1. 2024 pro ostatní obory. 

 

5.  Ve dnech 23. 11. – 25. 11. 2023 se koná Veletrh středních škol Schola Pragensis (žáci 9. ročníku navštíví s výchovnou poradkyní, individuálně s rodiči doporučujeme v odpoledních hodinách či v sobotu).

 

6.  Po 1. únoru 2024 klikněte na www stránky vybrané školy a ověřte si, zda se otvírá vybraný obor a jaká kritéria na přijímací řízení škola požaduje. 

 

7.  Informace k přijímacímu řízení a vyplnění přihlášek dostanete od výchovné poradkyně na schůzce s rodiči 

     9. ročníku - 9. 1. 2024 od 17:30 hod. 

 

 

II. Termíny podání přihlášek na střední školy:

 

1.  Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky do 1. března 2024 (platí i pro víceletá gymnázia), v případě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023

 

2.  Formulář přihlášky nekupujte ani nestahujte na internetu. Zákonní zástupci vyplní a podepíší „návratku“, kterou obdrží na schůzce s vých. poradkyní (bude jim zaslána, popř. i mailem) – žáci konající talentovou zkoušku si vyžádají návratku v říjnu.

 Termíny odevzdání návratek s vybranými školami budou do poloviny listopadu 2022 (talentová zkouška) a do konce ledna 2023 (ostatní obory). 

 

3.  Škola následně vyplní přihlášku (údaje o žákovi, prospěch za uplynulá tři pololetí, zvolené školy a obory), vytiskne, potvrdí a předá žákovi.

 

4.  Přihlášku ještě zkontrolují zákonní zástupci žáka, doplní ji podpisy, zajistí si potvrzení od lékaře (pokud je požadováno) a doručí obě přihlášky přímo na ředitelství škol, na které se žák hlásí v 1. kole. Toto nejpozději do 30. 11. 2023(talentová zkouška) a 1. 3.2024(ostatní obory). 

 

5.  Uchazeč se specifickými vzdělávacími potřebami přikládá podle §1 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 353/16 Sb. doporučení z PPP nebo SPC obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení (je třeba zajistit s dostatečným předstihem – objednejte se do PPP nejlépe ještě na podzim 2023). 

 

6.  Základní škola vydá žákovi zápisový lístek (osobně proti podpisu).

 

7.  Do 2. kola přijímacího řízení není omezen počet přihlášek ani počet škol. 

 

III. Termíny prvního kola přijímacího řízení 

 

1. Pro všechny obory zakončené maturitou se koná povinná jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky ve dvou termínech s tím, že se započítává z obou konaných zkoušek (2x ČJ, 2x M) lepší výsledek. 

 

Pro prvé kolo přijímacího řízení se stanoví jednotně tyto termíny:   

 • pro čtyřleté studium

1. termín          12. 4. 2024

2. termín          15. 4. 2024

 

 • pro víceletá gymnázia  

1. termín         16. 4. 2024

2. termín         17. 4. 2024          

 

 • náhradní termín pro všechny uvedené obory

1. termín         29. 4. 2024

2. termín         30. 4. 2024

 

Tyto termíny se nevztahují na obory SŠ skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška od 2. 1. do 15. 1. 2024 a obory vzdělání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška od 15. 1. do 31. 1. 2024.  

V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v termínech od 2.1. do 15.2.2024, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku z M a ČJ. 

 

2.  Zůstává zachována možnost stanovit tzv. školní přijímací zkoušku. Pokud o jejím konání ředitel školy rozhodne, stanoví ji ve dvou termínech. Vybraný termín žák zaznamená do přihlášky SŠ.

 

Termíny a požadavky k přijímacímu řízení musí SŠ zveřejnit do 31. 1. 2024 (pro obory s talentovou zkouškou do 30. 10. 2023). 

 

3.  Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky zašle ředitel střední školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním. 

 

4.  Není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení. 

 

IV. Výsledky přijímacího řízení 

 

1.  Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí oznámí ředitel střední školy do dvou pracovních dnů po posledním termínu přijímací zkoušky daného kola  – je nutno sledovat webové stránky středních škol nebo jejich vývěsní tabule. 

 

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí za oznámené a od toho okamžiku plyne lhůta pro podání zápisového lístku nebo odvolání.  

 

2.  Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí do dvou pracovních dnů po zveřejnění výsledků jednotné zkoušky. 

 

3.  Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

 

4.  Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky. 

 

5.  Odvolání lze podat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Vzor formuláře poskytne výchovná poradkyně nebo ho často naleznete přímo na internetových stránkách dané střední školy. 

 

O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci. Rozhodnutí musí oznámit nejpozději do třiceti dnů.    

 

6.  Po přijetí na střední školu a odevzdání zápisového lístku žák ohlásí svou volbu výchovné poradkyni na základní škole. 

 

V. Vyplnění návratky 

 

1.  Žáci obdrží návratku pro rodiče k vyplnění. 

 

2.  Zákonný zástupce návratku vyplní a podepíše. Následně ji žák odevzdá výchovné poradkyni. Zdůrazňujeme nutnost správného vyplnění a včasného odevzdání.  

Powered by Froala Editor

Blížící se akce
 • 12.12.2023 - 12.12.2023 Vánoční jarmark - akce Klubu přátel školy
 • 22.12.2023 Poslední den vyučování v roce 2023
 • 25.12.2023 - 02.01.2024 Vánoční prázdniny
 • 03.01.2024 Zahájení vyučování v roce 2024
 • 09.01.2024 Informační schůzka s rodiči žáků 9. tříd - přihlášky na střední školy a učiliště
 • 31.01.2024 Vysvědčení s hodnocením za první pololetí 2023/2024
 • 02.02.2024 - 02.02.2024 Jednodenní pololetní prázdniny
 • 05.02.2024 - 09.02.2024 Jarní prázdniny
 • » zobrazit celý kalendář
Jídelna
Objednávka stravy na http://www.strava.cz.
Číslo zařízení: 0698.