Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website NOVÉ přijímací řízení na SŠ | ZŠ Mládí

ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

NOVÉ přijímací řízení na SŠ

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2023/2024

Informace pro zákonné zástupce od výchovné poradkyně ZŠ Mládí k přijímacímu řízení - 9. ročník 2023_2024

Informace pro zákonné zástupce od výchovné poradkyně ZŠ Mládí k možnosti přestupu na víceletá gymnázia 2023_2024


V letošním školním roce byla přijata Vyhláška č.422/2023 Sb., o přijímacím řízení k střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři s účinností od 1.1.2024.

 

I.        Co má rodič nebo žák 9. třídy udělat a kdy 

II.       Termíny podání přihlášek na střední školy 

III.      Termíny prvního a druhého kola přijímacího řízení 

IV.      Výsledky přijímacích řízení 

 

I. Co má rodič nebo žák 9. třídy udělat a kdy 

1.  Vybrat si z nabídky oborů vzdělání: 

 • informovat se o školách na internetu (www.infoabsolvent.cz, www.msmt.cz, www.atlasskolstvi.cz), prostudovat Atlas školství (každý žák 9.r. dostane od vých. poradkyně zdarma) a příručky středních škol, zvážit svoje možnosti a představy o budoucím studiu (počet přijímaných žáků, prospěch na ZŠ apod.)

2.  Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol (již od října). 

3.  Poradit se s kariérním poradcem na ZŠ (p. uč. Merhautová – dle domluvy mailem) či v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce ČR (žáci 9. ročníku navštíví s vých. poradkyní, individuální konzultace: tel. 950178305-8, email: ips.aa@uradprace.cz), přihlásit se na Profi testy v PPP Kuncova ul. 

4.  Ověřit si: 

 • jaké obory střední škola otvírá v letošním roce
 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
 • kritéria přijímacího řízení  
 • rozhodnutí o vykonání přijímací zkoušky

Tyto informace zveřejňuje ředitel střední školy na webu do 31. 10. pro obory s talentovou zkouškou, do 31. 1. pro ostatní obory.  

5.  Uchazeč se specifickými vzdělávacími potřebami přikládá podle §1 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 353/16 Sb. doporučení z PPP nebo SPC obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení (je třeba zajistit s dostatečným předstihem – objednejte se do PPP nejlépe ještě na podzim). 

6.  Ve dnech 23. 11. – 25. 11. 2023 se koná Veletrh středních škol Schola Pragensis (žáci 9. ročníku navštíví s vých. poradkyní, individuálně s rodiči doporučujeme v odpoledních hodinách či v sobotu).

7.  Po 31. lednu 2024 ověřte na www stránkách vybraných škol, zda se otvírá vybraný obor a podle jakých kritérií budou rozhodovat o přijetí.

8.  Informace k NOVÉMU přijímacímu řízení dostanete od výchovné poradkyně na schůzce s rodiči 9. ročníku   9. 1. 2024 od 17:30 hod. 

 

II. Termíny podání přihlášek na střední školy v roce 2024:

 1.  Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení podat tři přihlášky do 20. února 2024 (platí i pro víceletá gymnázia), v případě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou až dvě přihlášky do 30. listopadu 2023. 

2.  Zákonní zástupci vyplní „návratku“, kterou obdrží na schůzce s vých. poradkyní (bude jim zaslána popř.i mailem, žáci konající talentovou zkoušku si vyžádají návratku v říjnu), kde sdělí vých. poradkyni pro účely evidence v matrice na ZŠ obory vzdělávání, na které si budou podávat přihlášku.

3.  Přihlášky ke studiu se NOVĚ podávají prostřednictvím informačního systému (IS) na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci, příp. v podobě výpisu z informačního systému či tiskopisu. 

4. Pořadí uvedených oborů v přihlášce NOVĚ vyjadřuje přednostní volbu oborů vzdělánítzn. že obory vzdělání jsou řazeny dle preference. Pořadí musí být na všech přihláškách shodné.

5. Zákonní zástupci sdělí výchovné poradkyni, který způsob podání přihlášky zvolí a příp. se domluví o vydání tiskopisu přihlášky.

6.  Zákonní zástupci si zajistí přílohy k přihlášce v listinné podobě k nahrání do informačního systému či předání spolu s tiskopisem přihlášky:

a) potvrzení od lékaře (pokud je požadováno) 

b) vysvědčení za 8. ročník + výpis z vysvědčení 9. ročníku za 1. pololetí

c) potvrzený formulář Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímacího řízení (u žáků z 2. a vyšším stupněm podpůrných opatření)

d) další přílohy dle kritérií přijímacího řízení daných škol (např. diplomy z vědomostních olympiád a soutěží apod.)

7. V případě podání přihlášek v podobě výpisu z el. systému či  na tiskopise, doručí uchazeč/ zákonný zástupce tři (pět)  přihlášky/ek přímo na ředitelství škol, na které se žák hlásí v 1. kole. Toto nejpozději do 31. 11. 2023 (talentová zkouška – 2 přihlášky) a 20. 2. 2024 (ostatní obory – tři přihlášky).  

8.  Do 2. kola přijímacího řízení se podávají opět až 3 přihlášky stejným způsobem po zveřejnění 2. kola – 18.5.2024.

 

III. Termíny prvního a druhého kola přijímacího řízení 

1. Pro všechny obory zakončené maturitou se koná povinná jednotná zkouška (JPZ) z českého jazyka a literatury a matematiky ve dvou termínech s tím, že se započítává z obou konaných zkoušek (2x ČJ, 2X M) lepší výsledek. I uchazeči hlásící se pouze na jeden obor s maturitní zkouškou konají JPZ ve dvou termínech.

Pro 1. kolo přijímacího řízení se stanoví jednotně v r. 2024 tyto termíny JPZ:   

 • pro čtyřleté studium:

1. termín         12. 4. 2024     

2. termín         15. 4. 2024

 • pro víceletá gymnázia:

1. termín         16. 4. 2024

2. termín         17. 4. 2024           

 • náhradní termín JPZ pro všechny uvedené obory:

1. termín          29. 4. 2024

2. termín          30. 4. 2024            

Tyto termíny se nevztahují na obory SŠ skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška od 2. 1. do 15. 1. 2024 a obory vzdělání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška od 15. 1. do 31. 1. 2024.  V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v termínech od 2.1. do 15.2. 2024, na tento obor se následně koná i JPZ. 

 Centrum (CERMAT) určí 1. 3. 2024 místo konání JPZ uchazečem, a to jednu ze škol s maturitním oborem, na kterou se uchazeč hlásí. Na oba termíny může být určena stejná škola. K zveřejnění místa konání JPZ dojde v informačním systému 1.3.2024. Uchazečům, kteří podali přihlášku v listinné podobě, bude doručeno v pozvánce na JPZ.

Testy JPZ jsou zpracovány v rozsahu učiva stanoveného RVP vzdělávacích oblastí ČJ a literatura a Matematika a její aplikace. Test z ČJ trvá 60 min a test z M 70 min. 

2.  Zůstává zachována možnost stanovit tzv. školní přijímací zkoušku. Pokud o jejím konání ředitel školy rozhodne, vyhlásí ji ve dvou termínech (uchazeč si vybere a zaznamená svůj výběr do přihlášky), tak aby se alespoň jeden konal mimo termín JPZ v rozmezí 15.3.- 25.4.2024 (náhradní termín 25.4.- 5.5.2024). 

Termíny a požadavky k přijímacímu řízení musí SŠ zveřejnit do 31. 1. 2024 (pro obory s talentovou zkouškou do 30. 10. 2023). 

3.   Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky, talentové zkoušky či pohovoru zašle ředitel střední školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním. Ředitel konzervatoře odešle tuto pozvánku nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.

4. Přehled o všech termínech:

termíny NOVÉHO přijímacího řízení 2024.jpg

termíny NOVÉHO přijímacího řízení pro 2. kolo 2024.jpg

termíny NOVÉHO přijímacího řízení vzdání se, odvolání apod. 2024.jpg


IV. Výsledky přijímacího řízení 

1. K zveřejnění seznamu přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení dojde v informačním systému 15.5.2024 a zároveň ve veřejně přístupném místě ve škole, čímž se rozhodnutí považují za oznámená.

2.  Uchazeč bude přijat do toho oboru vzdělání, který má v přihlášce nejvyšší prioritu (je uveden na nejvyšším místě) a u nějž jej výsledky přijímacího řízení opravňují k přijetí. Do ostatních oborů nebude přijat.

3. Odvolání lze podat ve lhůtě do tří dnů od zveřejnění výsledků. 

4. Uchazeč se může též vzdát práva na přijetí (na obor, kam byl v 1. kole přijat) nejdéle ve lhůtě 3 dnů před termínem pro podání přihlášky v dalším kole. V případě podávání přihlášek přes IS toto učiní přes IS. Tímto vzdáním se práva na přijetí nevzniká však uchazeči právo na přijetí v dalším kole, jen má možnost se přihlásit do dalšího kola.

5. Ředitel školy může (ale nemusí) vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení, a to 18.5.2024. Termín pro podání přihlášky je 24.5.2024. Termín pro příp. talentové zkoušky či školní přijímací zkoušky je 8.-12.6.2024. Výsledky JPZ uchazeče zpřístupní škole Centrum, další JPZ se nekonají. 

6. Další kola přijímacího řízení příp. zveřejňují školy po 7. dni od vydání rozhodnutí o výsledcích 2. kola, přihlášky se podávají na tiskopisu (1 tiskopis – 1 škola), počet již není omezen. Rozhodnutí se zasílá písemně, Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů potvrdit svůj úmysl se na škole v daném oboru vzdělávat. Ředitel školy toto zaznamená do IS.

7.  Po přijetí na střední školu žák či zákonný zástupce toto sdělí výchovné poradkyni na základní škole k doplnění do matriky žáka vedené na ZŠ a zahrnutí výsledků přijímacího řízení v 9. (5., 7.) ročníku na střední školy ve výroční zprávě školy.

Powered by Froala Editor

Blížící se akce
 • 20.05.2024 - 24.05.2024 Škola v přírodě pro žáky 5. ročníku
 • 28.05.2024 - 28.05.2024 Fotografování třídních kolektivů
 • 31.05.2024 - 31.05.2024 Děti dětem - Jarní den
 • 02.06.2024 - 09.06.2024 Jazykový a poznávací zájezd do Velké Británie
 • 03.06.2024 - 14.06.2024 Sběr starého papíru na školním dvoře
 • 11.06.2024 Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků
 • 28.06.2024 Konec vyučování s vydáním vysvědčení za šk. rok 2023/2024
 • 08.06.2025 - 13.06.2025 22. škola v přírodě s angličtinou pro žáky 4. ročníku
 • » zobrazit celý kalendář
Jídelna
Objednávka stravy na http://www.strava.cz.
Číslo zařízení: 0698.