ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Školní poradenství

Milí žáci, vážení rodiče,

díky tomu, že naše škola byla úspěšná v grantu v rámci Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání, získali jsme prostředky na poskytování poradenských služeb prostřednictvím školního speciálního pedagoga a školního psychologa. Jejich činnost je přesně vymezena projektem a nenahrazuje činnost pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center. Tito odborníci však v praxi mohou dětem pomoci i např.  při rozvoji jejich nadání nebo při řešení některých problémů. 

PhDr. Jaroslav Vodička, ředitel školy

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům naší školy, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Ve spolupráci s třídními učiteli, asistenty pedagoga, s vedením školy i s dalšími poradenskými zařízeními iniciují aktivity, které posilující vztahy mezi všemi subjekty školy a zkvalitňují péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.
Tým poradenských pracovníků na naší škole tvoří školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence:
 • ŠKOLNÍ PSYCHOLOG:
  Nabízí žákům a rodičům individuální konzultace o různých oblastech jejich života. Rodičům poskytuje poradenství v oblasti vzdělávání a výchovy jejich dítěte.

  Mgr. Radka Černá

        TEL.:     224 317 981 (PO, ST) 

        E-MAIL: cerna(@)zsmladi.cz

        KONZULTAČNÍ HODINY:   Po domluvě v PO nebo ST

  Školní psycholog nabízí žákům a jejich rodičům individuální konzultace v různých oblastech života. Rodičům nabízí také poradenství v oblasti vzdělávání a výchovy jejich dítěte.

  Žákům nabízí individuální či skupinovou formu setkávání. V rámci individuálních konzultací lze společně prodiskutovat problematická témata v různých oblastech života a hledat alternativní způsoby řešení jednotlivých situací, ať se tyto situace týkají rodiny, kamarádských vztahů či učení. Ve skupinových aktivitách se lze zaměřit na podporu vlastního osobnostního rozvoje. Na škole funguje skupinka pro rozvoj intelektového nadání, zároveň skupinka pro rozvoj koncentrace pozornosti a nácvik sociálních a emočních dovedností.

  Dále školní psycholog funguje jako podpůrný prvek při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, pomáhá s vylepšením klimatu třídy a dále spolupracuje na pozitivních vztazích v rámci třídních kolektivů. Spolu s výchovným poradcem nabízí školní psycholog také pomoc v rámci kariérového poradenství pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče.

 • ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG: 
  Školní speciální pedagog poskytuje poradenskou péči a orientuje se zejména na podporu a pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nebo žákům, u nichž existuje riziko jejich vzniku.
  Mgr. Eva Rádlová, Ph.D.
       TEL.:     2224 317 981 nebo 733 112 145 (PO, ÚT)
       E-MAIL:  radlova(@)zsmladi.cz
       KONZULTAČNÍ HODINY:      po 8:00 – 16:00, út 8:00 - 16:00 Konkrétní čas si prosím předem dohodněte telefonicky nebo mailem.

                              

  PŘÍKLADY POTÍŽÍ, SE KTERÝMI VÁM MŮŽE SPECIÁLNÍ PEDAGOG POMOCI:

  1. stupeň

  Žákům se pletou písmena déle, než je obvyklé.

  • Přetrvávají obtíže ve čtení.
  • Problémy se zapamatováním textu, např. básničky.
  • Žák píše písmena nebo číslice zrcadlově.
  • Při psaní se opakují problémy s psaním velkých písmen na začátku věty nebo u vlastních jmen.
  • Tempo práce je stále pomalé.
  • Žák často škrtá.
  • Nepamatuje si, co se učí.

  2. stupeň

  • Přetrvávající problémy při psaní diktátů.
  • Stále pomalé tempo práce, nestíhání zadané práce.
  • Problémy se soustředěním.
  • Obtíže při psaní nebo čtení různého druhu.
  • Špatná orientace na mapě.
  • Problémy s porozuměním textu.
  • Problémy se zapamatováním učiva.

   

  V čem vám také může speciální pedagog pomoci:

   

  Poskytne konzultace, popř. speciálně pedagogické poradenství v oblasti logopedie (popř. vedení) dětem a žákům s/se:

  • opožděným vývojem řeči a vývojovou dysfázií,
  •  dyslálií a dysartrií, verbální vývojovou dyspraxií,
  • koktavostí a breptavostí,
  • poruchami zvuku řeči při huhňavosti a rozštěpových vadách,
  • výběrovým mutismem (nemluvností),
  • poruchami řeči po organickém poškození (afázií),
  • symptomatickými poruchami řeči (žákům s tělesným a smyslovým postižením),
  • verbální dyspraxií,
  • specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, atd.),
  • bilingvismem (OMJ – odlišným mateřským jazykem). 
 • VÝCHOVNÝ PORADCE: 

  Výchovný poradce poskytuje podporu v kariérovém poradenství a pomoc v řešení kázeňských problémů žáků školy. 

  Mgr. Alena Merhautová

  TEL.:     235 515 464, 775 999 532

  E-MAIL:  merhautova(@)zsmladi.cz

  KONZULTAČNÍ HODINY: po domluvě emailem či telefonicky 

  Informační schůzka pro rodiče žáků 9. ročníku vždy v lednu

 • METODIK PREVENCE: 

  Metodik prevence poskytuje podporu v prevenci rizikového chování a řešení problémů s ním spojenými, a pomoc při řešení kázeňských problémů žáků školy.

  Mgr. Kateřina Wollnerová

  TEL.:     235 515 464

  E-MAIL:  wollnerova(@)zsmladi.cz

  KONZULTAČNÍ HODINY: po domluvě emailem či telefonicky

  Metodik prevence může pomoci s řešením nastalých problémů v oblasti rizikového chování, které přerůstají rámec rodiny a zasahují do školního prostředí.

Powered by Froala Editor

Blížící se akce
 • 30.11.2020 On-line beseda s rodiči žáků 5. a 7. tříd - víceletá gymnázia
 • 30.11.2020 Prezenční výuka tříd 1. stupně a 9. ročníku
 • 30.11.2020 Rotační prezenční výuka pro 6. až 8. ročník
 • 22.12.2020 Poslední den výuky v roce 2020
 • 04.01.2021 Zahájení vyučování v roce 2021
 • 11.01.2021 Informační schůzka s rodiči žáků 9. tříd - přihlášky na SŠ
 • 28.01.2021 Vysvědčení za 1. pololetí
 • 29.01.2021 Pololetní prázdniny
 • » zobrazit celý kalendář
Jídelna
Objednávka stravy na http://www.strava.cz.
Číslo zařízení: 0698.