Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Charakteristika školy | ZŠ Mládí

ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Charakteristika školy

Zázemí školy a její historie

Škola je umístěna do dvou částí budovy, které jsou propojeny spojovací chodbou. ZŠ se do těchto budov vrátila v roce 1990 po sedmileté nucené přestávce, kdy bylo v budovách školy odborné učiliště. Žáci i pedagogický sbor byli v roce 1983 přesunuti na sedm let do tehdy nově vybudované panelové školy v Kuncově ulici, „chlouby“ tehdejšího totalitního režimu, která byla v době svého otevření největší pražskou školou s kapacitou 1200 žáků.

Od roku 1990, kdy byla základní škola znovu obnovena, do současné doby, proběhlo mnoho stavebních úprav, které vedly ke zlepšení vzhledu a provozu školy. Velké stavební úpravy proběhly v létě a na podzim roku 2007 a byla při nich vyměněna okna, provedeno zateplení novější části budovy a obnovena fasáda. Jedna z posledních stavebních úprav proběhla v létě 2018, kdy byl vybudován nový vchod do školy s recepcí. V létě 2020 pak probíhala rekonstrukce školní kuchyně.

ŠKOLNÍ JÍDELNA A KUCHYŇ:
Školní jídelna má kapacitu 500 strávníků. Stravování využívá převážná většina žáků, pedagogů i nepedagogických pracovníků školy. Školní jídelna a kuchyň byla modernizována v roce 1993 a v roce 2004 byla kuchyň přestavěna podle norem EU.
VYBAVENÍ POČÍTAČOVOU TECHNIKOU:
Počátkem devadesátých let byla vybudována počítačová pracovna, která byla v září 2002 připojena na internet. Jde o kombinovanou multimediální učebnu. Hardware je průběžně obnovován.
INTERAKTIVNÍ TECHNIKA:
Na začátku školního roku 2009/2010 byly instalovány interaktivní tabule. Instalace dalších IT tabulí proběhla v prosinci 2010 a na jaře 2019. V dalších učebnách byly instalovány dataprojektory a multifunkční tabule.
UČEBNY:
Na škole je 24 učeben. Učebny na 2. stupni fungují de facto jako odborné pracovny, neboť na škole je zaveden systém, kdy žáci přecházejí do učeben na jednotlivé předměty za svými učiteli. Tento systém poskytuje širší možnosti k využití všech pomůcek k výuce. Školní družina má vlastní hernu.
ŽÁKOVSKÁ KNIHOVNA:
Žákovská knihovna byla otevřena v červnu 2016. Na jejím vybudování škola spolupracovala s Ing. arch. J. Armič-Sponzou a Ing. arch. O. Kalušem. Kromě výpůjček slouží místnost žákovské knihovny i při výuce skupin.
TĚLOCVIČNA:
 V září 2002 se škola dočkala vlastní tělocvičny, která byla vybudována na pozemku školy a patří mezi největší v Praze. Na tělesnou výchovu na 2. stupni je využívána i tělocvična TJ Sokol Stodůlky.

HŘIŠTĚ:
Sponzorsky bylo na pozemku před školou vybudováno hřiště.

ŠATNY:
V září 2009 se žáci dočkali radikální změny v šatnách, kam byly instalovány šatní skříňky. V roce 2018 byly díky Klubu přátel školy doinstalovány odkládací stojany a police.

Sociální zařízení:
V září 2015 se žáci i zaměstnanci dočkali nových sociálních zařízení ve všech částech školy. 

POMŮCKY:
Škola je dostatečně vybavena učebními pomůckami i audiovizuální technikou. Počet audiovizuálních přístrojů umožňuje jejich pravidelné využívání v jednotlivých předmětech. Učebny jsou vybaveny videopřehrávači, přehrávači DVD a dataprojektory nebo interaktivními tabulemi. Počítačová technika a tiskárny, které jsou k dispozici žákům v počítačových pracovnách, učitelům ve sborovně i některých kabinetech, v ředitelně, v sekretariátu školy a ve sborovně. Dále jsou na škole kopírovací stroje, které slouží nejen k administrativním účelům, ale také pomáhají učitelům při přípravě výuky. Škola postupně podle finančních možností vybavuje počítače výukovými programy pro žáky, aby je bylo možno využívat ve výuce různých předmětů.
UČEBNICE:
Všechny učebnice, podle kterých se žáci učí, mají schvalovací doložku MŠMT. Vyučující mají k dispozici další učebnice a doplňující materiály v učitelské knihovně. Na 2. stupni mají učebnice na starost garanti jednotlivých vyučovacích předmětů. Stávající fond učebnic obměňujeme podle jednotlivých předmětů ucelenými řadami.
Kromě učebnic jsou využívány k výuce i jiné výukové materiály jako sady četby v angličtině, časopisy na pomoc vyučování anglickému, německému a francouzskému jazyku, slovníky, encyklopedie a mnoho dalších.

Základní informace o organizaci a provozu

V článku se dočtete o vzdělávacím programu školy, o organizaci vyučování s rozpisem zvonění a další informace.

PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA:
Škola je od 1. ledna 2000 právním subjektem a je zařazena do rejstříku škol jako základní škola s třídami s rozšířenou výukou jazyků.

UČEBNÍ DOKUMENTY:
Výuka je realizována v 1. až 9. ročníku podle Školního vzdělávacího programu: Co se v Mládí naučíš, školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Ten vychází z bývalého vzdělávacího programu základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Žáci se podle tohoto programu učí anglickému jazyku od 1. ročníku a v šestém ročníku si volí druhý cizí jazyk (francouzský nebo německý).

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ:
Ve dnech vyučování se budova odemyká v 7:40 hod. V 8:00 hodin začíná vyučování. Šestá vyučovací hodina končí v 13:30 hodin. Přestávky během dopoledního vyučování trvají 10 minut, velká přestávka trvá 20 minut od 9:40 do 10:00 hodin. Odpolední vyučování začíná sedmou vyučovací hodinou, podle rozvrhu. Počet vyučovacích hodin je v souladu s příslušnými učebními plány.

ROZPIS ZVONĚNÍ:
1. hodina: 08:00 – 08:45
2. hodina: 08:55 – 09:40

3. hodina: 10:00 – 10:45
4. hodina: 10:55 – 11:40
5. hodina: 11:50 – 12:35
6. hodina: 12:45 – 13:30
7. hodina: 14:20 – 15:05
8. hodina: 15:10 – 15:55

TŘÍDY:
Školu tvoří celkem 22 tříd, z toho 14 na 1. a 8 tříd na 2. stupni. Na 1. stupni jsou téměř v každém ročníku tři třídy, na 2. stupni dvě. Do 6. třídy s jazykovým programem jsou podle možnosti přijímáni i žáci z jiných škol. Této možnosti využívají hlavně žáci, kteří na osmileté gymnázium nechtějí a chtějí rozvinout své jazykové znalosti.

POČET ŽÁKŮ:
Počet žáků se pohybuje kolem 550 a činí tak 95 - 100% kapacity školy. Průměrný počet žáků na třídu je 24. Kapacita školní družiny je pravidelně naplněna na téměř 100%.

BUDOVY ŠKOLY:
Škola má dvě propojené historické budovy a od září 2002 je v provozu moderní tělocvična. V lednu 2005 byla zprovozněna půdní vestavba ve starší z obou budov školy s dvěma učebnami a malou sborovnou. V roce 2008 byla provedena výměna oken a oprava střechy na původní budově, oprava fasády a její zateplení. Vymalování a výměna podlahových krytin byla provedena v roce 2016. Další učebny byly vymalovány v létě 2023 a ve škole byla provedena výměna osvětlení v učebnách a kancelářích.

Díky vyučujícím výtvarné výchovy a výchově žáků se výrazně zlepšil estetický vzhled interiéru školy, zvláště výzdoba chodeb, kterou tvoří z větší části žákovské práce. Většina tříd je co do čistoty a po estetické stránce na velmi dobré úrovni, najdou se ale i třídy, kde je co zlepšovat. Školní nábytek byl kompletně modernizován.
 Jednou z dalších předností školy je samotná její stavba, která není panelová, ale zděná. Členění školy a její atmosféra působí na návštěvníky, podle jejich vyjádření, příjemným dojmem.

ŠKOLNÍ ŘÁD:
Ve škole platí Školní řád pro žáky, který je v souladu se školským zákonem. Obsahuje práva žáků stanovená Úmluvou o právech dítěte i pravidla, kterými se žáci řídí při vyučování i mimo ně. Žáci se s řádem seznamují pravidelně na začátku školního roku a v jeho průběhu. Rodiče se s řádem seznamují na první třídní schůzce. Řád je umístěn v každé učebně a je zveřejněn i na webu školy.

PITNÝ REŽIM:
Nápojový automat již ve škole není. Žáci si musí nápoje přinést z domova. Pro žáky, kteří navštěvují školní družinu, zajišťuje nápoje školní jídelna.

Powered by Froala Editor

Blížící se akce
  • 26.08.2024 - 30.08.2024 Možnost dodatečného vyzvednutí vysvědčení
  • 02.09.2024 Zahájení školního roku 2024/2025
  • 04.09.2024 - 04.09.2025 Zahájení plaveckého výcviku v bazénu Gymnázia Heyrovského - 4.B
  • 05.09.2024 - 05.09.2024 Třídní schůzky s rodiči žáků 6. tříd k Adaptačnímu kurzu od 17:30 hod.
  • 09.09.2024 - 13.09.2024 Adaptační kurz 6. tříd
  • 10.09.2024 - 10.09.2024 Zahájení plaveckého výcviku v bazénu Gymnázia Heyrovského - 4.A
  • 10.09.2024 - 10.09.2024 Burza volnočasových aktivit v hale školy od 17:00 hod.
  • 10.09.2024 - 10.09.2024 Třídní schůzky s rodiči od 17:30 hod. (bez 6. tříd)
  • » zobrazit celý kalendář
Jídelna
Objednávka stravy na http://www.strava.cz.
Číslo zařízení: 0698.