ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Informace k nástupu do 1. tříd

Norbert Tlustý 24.08.2021

Informace k organizaci nástupu žáků do 1. tříd a k organizaci prvních dnů školního roku při dodržování hygienických opatření.

Organizace nástupu žáků 1. tříd do školy

Den nástupu: středa 1. září 2021 – 8.15 hodin. Shromáždění proběhne na školním hřišti před školou, v případě nepříznivého počasí na školním dvoře. Určitě nevoďte děti sami do třídy. Děti si berou s sebou aktovku. Paní učitelky budou mít seznam žáků a označení třídy I. A, I. B

Prosíme maminky, aby nevstupovaly na umělý povrch hřiště v botách s jehlovými podpatky. Mohlo by dojít k úrazu a také k poškození povrchu hřiště.

Organizace prvních dnů vyučování a provoz v šatnách

1. září, paní učitelka odvede děti do učebny. Rodiče počkají na školním hřišti/školním dvoře. Paní učitelky po úvodním seznámení s dětmi předá na 15 minut děti vychovatelce školní družiny a přijde zpět za rodiči, se kterými domluví nutné organizační záležitosti. Poté se vrátí do třídy, aby děti přivedla zpět rodičům.

Žádáme zákonné zástupce, aby do školy neposílali dítě s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). V případě výskytu těchto příznaků onemocnění bude žák umístěn do izolační místnosti a zákonný zástupce bude vyzván k jeho vyzvednutí.

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. (U žáků chirurgická rouška, od 15 let respirátor nebo nanorouška.)

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků antigenními testy s frekvencí 3x po sobě, první test se provede u žáků 1. tříd 2. září a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. 

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. 

Vstup do budovy školy:

1. třídy hlavním vchodem.

 Vyučování ve čtvrtek do 9:40 hod., v pátek do 10:45 hod. od pondělí 6. září již podle rozvrhu do 11:40 hod. 

Školní družina je v provozu vždy hned po skončení vyučování, třídní učitelky děti po skončení vyučování předávají p. vychovatelce, případně je odvedou ke vchodu do školy, rodiče nechodí do budovy. 

Stravování – 1. oběd bude vydáván od 10:00 do 12:00 hodin. Oběd je možno odhlásit na strava.cz. 

Šatny: První měsíc bez přezouvání. Šatní skříňky začnou žáci používat od října. 

Letos se díky hygienickým omezením musíme obejít bez programu PODEJ MI RUKU pro prvňáčky, kdy jim s jejich prvními cestami do třídy vždy ráno pomáhali starší žáci. O naše nejmenší žáčky se postarají paní učitelky spolu s vychovatelkami školní družiny. 

Třídní schůzky jsou naplánovány na pondělí 6. 9. 2020 od 17.30 hodin

Nabídka zájmových kroužků bude zveřejněna v 2. polovině září. Kroužky budou zahájeny v prvním říjnovém týdnu. 

Kurzy angličtiny s rodilým mluvčím Jazykové školy UpWord English budou zahájeny od 20. 9. 2020.

Powered by Froala Editor