ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Informace k nástupu 2. - 9. tříd

Norbert Tlustý 25.08.2021

Informace pro žáky tříd 2. až 9. ročníků a jejich zákonné zástupce ohledně organizace prvních dnů v měsíci září při dodržování hygienických opatření.

Žádáme zákonné zástupce, aby do školy neposílali dítě s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). V případě výskytu těchto příznaků onemocnění bude žák umístěn do izolační místnosti a zákonný zástupce bude vyzván k jeho vyzvednutí.

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. (U žáků chirurgická rouška, od 15 let respirátor nebo nanorouška.)

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků antigenními testy s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. 

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. 

Vstup do budovy školy:

2. – 4. třídy hlavním vchodem, 5. – 9. třídy zadním vchodem ze školního dvora.

1. září – středa

Jedna vyučovací hodina: 8:00 – 8:45 hod.

Přivítání, organizační pokyny od třídních učitelů. Pomůcky s sebou: psací potřeby
 Stravování – 1. oběd bude vydáván od 10:00 do 12:00 hodin. Oběd je možno odhlásit na strava.cz. 

2. září třídnické hodiny podle dopoledního rozvrhu: 2. – 4. ročník do 11:40 hod. a 5. – 9. ročník do 12:35 hod.

3. září výuka podle rozvrhu bez odpoledního vyučování (6. ročník 3. 9. ještě 1. a 2. hodinu třídnické hodiny).

Rozvrh s odpoledním vyučováním začne platit od 2. týdne školního roku začínajícím v pondělí 6. září.

Šatny: První měsíc bez přezouvání. Šatní skříňky začnou žáci používat od října. 

Školní družina: Školní družina pro žáky 1. – 4. tříd je v provozu již od 1. září.

Další poznámky:

Třídní schůzky jsou naplánovány na pondělí 6. 9. od 17:30 hodin. 6. třídy 2. 9. v 17:30 hod.

Nabídka zájmových kroužků bude zveřejněna v 2. polovině září. Kroužky budou zahájeny v prvním říjnovém týdnu. 

Kurzy angličtiny s rodilým mluvčím Jazykové školy UpWord English budou zahájeny od 20. 9. 2021.

Powered by Froala Editor