ZŠ Mládí

Co se v Mládí naučíš...

Den otevřených dveří - byl online

Norbert Tlustý 04.03.2021

Vážení rodiče, současná situace neumožnila, abychom uskutečnili Den otevřených dveří klasickou formou, tedy Vaší návštěvou školy.

On-line beseda s vedením školy, tedy s panem ředitelem, PhDr. Jaroslavem Vodičkou a jeho dvěma zástupci, s Mgr. Alenou Merhautovou – zástupkyní ředitele pro 2. stupeň a zájmovou činnost, která je i výchovnou poradkyní, a Mgr. Norbertem Tlustým, zástupcem ředitele pro 1. stupeň a školní družinu, který je i koordinátorem školního vzdělávacího programu, proběhla. Děkujeme všem za účast na besedě a budeme se těšit na setkání a eventuální spolupráci.

Beseda se konala ve čtvrtek 4. března od 16:00 hodin v prostředí zoom. 

Pokud jste neměli možnost se besedy zúčastnit nabízíme vám zde nejčastější otázky a odpovědi, se kterými se v souvislosti se zápisem dětí k povinné školní docházce od 1. třídy setkáváme. Pokud byste měli nějaké další dotazy, napište mail na kontakty, uvedené na webové stránce školy. Rádi Vám váš dotaz zodpovíme.

Kdy se koná zápis?

 • Zápisovými dny jsou 8. a 9. duben. Pokud bude zápis probíhat elektronicky, bude určen termín, do kdy je třeba žádosti doručit.

Kolik prvních tříd bude škola od září 2021 otevírat a jaký bude počet žáků ve třídě?

 • Plánujeme otevřít dvě 1. třídy s počtem cca 24 žáků ve třídě. V minulosti jsme otevírali tři první třídy, ale vzhledem k nárůstu počtu žáků na 2. stupni můžeme z prostorových důvodů otevřít dvě.

Jakou máme šanci na přijetí, pokud nemáme trvalé bydliště ve spádové oblasti školy?

 • Přijetí se řídí kritérii, která jsou zveřejněna na webové stránce školy zdeV minulých letech bylo možné přijmout děti ze spádové oblasti, většinou také děti s trvalým bydlištěm v obvodu Prahy 13. Při stejném počtu uchazečů v daném kritériu (v praxi právě bydliště v Praze 13) bylo použito losování. 

Kde zjistím, jestli bydlíme ve spádové oblasti Vaší školy?

 • Doporučujeme webovou stránku naší školy zde nebo přehled školských obvodů zde.

Budeme žádat o odklad nástupu k povinné školní docházce, co pro to musíme udělat?

 • Při online zápisu zvolíte možnost odkladu. K žádosti je třeba doložit doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa a doporučení poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna). Žádost o odklad lze podat na kterékoli škole bez ohledu na to, do které školy dítě spadá nebo kterou rodiče vybrali. Jde jen o administrativní záležitost. Odklad neznamená, že dítě musí nastoupit do té školy, kde mu byl odklad povolen. V dalším roce absolvuje nový zápis na škole, kterou rodiče vyberou. Obě zmiňovaná doporučení je dobré přiložit k žádosti, pokud některé z nich nemáte, podejte aspoň žádost. Vyřízení se pozdrží do doby dodání obou doporučení.

Musíme žádat o odklad nástupu k povinné školní docházce ve spádové škole?

 • Nemusíte, o odklad můžete požádat na jakékoli jiné základní škole. Viz předchozí odpověď.

Používáte ve škole Hejného metodu v matematice?

 • Matematiku učíme klasickou formou, která je doplňována prvky Hejného metody. 

Učí se žáci ve Vaší škole písmo Comenia script?

 • Vyučujeme klasické vázané psací písmo. Comenia script doporučujeme individuálně žákům, kteří mají specifické dysgrafické obtíže.

Od které třídy mají žáci cizí jazyk?

 • Výuka cizích jazyků začíná v 1. třídě angličtinou. V 1. třídě jde o seznamování s jazykem. Žáci mají v 1. třídě jednu hodinu týdně, ve 2. třídě dvě. Od třetí třídy mají již tři hodiny týdně. Žáci se do 4. třídy učí angličtinu intuitivně, poslechem, mluvením, čtením a psaním. Převládá nepřekladová komunikační metoda. S mluvnickými pravidly se žáci seznamují od 5. třídy. Další hodina cizího jazyka je volitelná od 7. třídy ve formě konverzace v cizím jazyce. Žáci se na výuku jazyků dělí do jazykových skupin. 

Vyučuje se ještě další cizí jazyk?

 • Ano, od 6. třídy si žáci volí další jazyk mezi francouzštinou a němčinou. Ten je od 6. ročníku vyučován 3 hodiny týdně.

Bude v nabídce dalšího cizího jazyka španělština nebo ruština?

 • O tyto jazyky zatím nebyl takový zájem, abychom studijní skupinu mohli otevřít.

Jak jsou žáci hodnoceni?

 • Převažuje klasifikace známkou, která je však čím dál častěji doplňována slovním hodnocením. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení. Formativní hodnocení, tedy takové, aby žák věděl, jak na tom je a dostal včasnou pomoc a radu, jak své učení zdokonalit, je naším cílem.

Mají žáci plavecký výcvik?

 • Ano, ve dvou po sobě jdoucích ročnících (3. a 4.) mají žáci povinný plavecký výcvik. Ve třetí třídě formou intenzivního týdenního výcviku v „plavecké“ škole v přírodě a ve čtvrté třídě v bazénu Gymnázia Heyrovského v Nových Butovicích.

Jak je to ve škole se sportem a tělesnou výchovou?

 • Tělesná výchova je zařazena od 1. do 9. třídy ve dvouhodinové týdenní dotaci s plaveckým výcvikem ve 3. a 4. třídě. Škola je zapojena do projektu „Sportuj ve škole“ – projektu Asociace školních sportovních klubů. Žáci 1. tříd mají v rámci projektu „Trenéři do škol“ příležitost se seznámit se základy mnohých sportů. Pravidelně žáci všech ročníků soutěží a sbírají zkušenosti a také mnohé sportovní úspěchy v rámci různých sportovních soutěží a akcí, např. OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů, POPRASK – Pohár pražských škol apod.

Jak je škola vybavena učebními pomůckami a technikou?

 • Kromě klasických učebních pomůcek je každá učebna vybavena dataprojektorem a mnohé učebny jsou vybaveny také interaktivní tabulí. Multimediální učebna je vybavena počítačovou technikou. 

Jaký je provoz školní družiny? Mohou školní družinu navštěvovat žáci z celého 1. stupně?

 • Provoz je ráno od 6:30 hod. Odpoledne do 17:00 hodin. Školní družina je přednostně určena pro žáky 1., 2., 3. a také 4. tříd. V případě volné kapacity se mohou zapsat i žáci 5. tříd.

Pořádá škola výjezdy do škol v přírodě a další výjezdy, třeba i do zahraničí?

 • Školy v přírodě se konají pravidelně (v případě prezenční výuky). Nejčastěji jde o školy v přírodě na 1. stupni. Tradičně je to „plavecká“ škola v přírodě pro žáky 3. tříd a škola v přírodě s angličtinou pro žáky 4. tříd. Na 2. stupni se žáci účastní každoročně adaptačního kurzu 6. tříd a také lyžařského výcvikového kurzu 7. tříd. Pravidelně se jednou za dva roky koná i jazykový kurz ve Velké Británii. Skupiny žáků na 2. stupni se také účastní výjezdů v rámci mezinárodního projektu ERASMUS+ do různých evropských zemí. S partnerskou školou v rakouském Groß Sankt Florianu probíhají výměnné pobyty. 

Jakou nabízí škola mimoškolní činnost?

 • Kromě bohaté nabídky zájmových kroužků (sportovní, rukodělné, výtvarné hudební, jazykové) nabízí škola žákům také složení mezinárodní cambridgeské zkoušky z angličtiny v úrovních od A po B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Zájmovou činnost na naší škole vedou naši pedagogové a vychovatelky školní družiny, ale spolupracujeme také se sportovními oddíly, Agenturou Kroužky, jazykovou školou UpWord English a dalšími volnočasovými organizacemi. Celkem míváme v nabídce cca 40 odpoledních aktivit týdně.

Powered by Froala Editor